{jcomments off}Samisk historia - Komsakulturen och närliggande (8000 f.Kr - 2000 f.Kr.)

 

8000 – 6000 f.Kr. Kundakulturen

Kundafolket levde, om så många andra fångstkulturer, nomadiskt. De kom då i kontakt med många andra folk. Gåvo- och visst giftermålsutbyte skedde ofta mellan kulturer, så också troligen mellan kundakulturen och maglemosekulturen, som var spridd över stora delar av norra Europa.

Kundafolkets ursprung är okänt, men det torde ha kommit från sydöst. De bodde i östra Baltikum och var grannar med de något senare suomusjärvikulturen i Finland och Baltikum och maglemosekulturen i Sverige och Danmark.

8000 – 5000 f.Kr. Fosnakomplexet

Fosnafolken var fiskare, jägare och samlare. De verkar främst ha levt på fiske och sjöfågeljakt. Centrum för deras kultur fanns i södra Norge, men kulturen var även spridd till Bohuslän.

Fosnafolken var de tidiga jägarna i södra och mellersta Norge. De har troligen kommit från söder och är i så fall helt eller delvis ättlingar till tidiga renjägare(Ahrenburgskulturen). Men deras släktskap med hensbacka/sandarnakulturen, den närmaste grannkulturen på det blivande Sveriges västkust, är outredd. Outredd är också sambandet med komsakulturen i norra Norge. Men något samband fanns. Kanske härstammar komsakulturen helt eller delvis från en tidig utvandring från fosnakomplexet.

8000 – 3500 f.Kr. Komsakulturen

Komsakulturen var en jägarbefolkning längst i norr på den skandinaviska halvön. De följde troligen den smältande inlandsisen och var renjägare och fiskare. De har efterlämnat märkliga hällristningar och har fått sitt namn efter en fyndplats i norska Finnmarken. De fanns annars hela vägen bort till Kolahalvön. Det verkar som om bosättningarna på Kolahalvön var senare, vilket tyder på att komsakulturen i dessa trakter kom invandrande från väster. Komsakulturen är förfäder till skifferkulturerna i norr och finns kanske som inblandning i Nordens andra folk, men det är svårt att klarlägga. Om de ytterst är samernas förfäder är ganska troligt, men inte bevisat.

Varifrån komsafolket kommer är osäkert. Det kan vara från öster, från söder eller en blandning av invandringar från flera håll. Men enligt den senaste forskningen är komsafolket troligen ättlingar till renjägare från söder (Ahrenburgskulturen). Möjligen har de också något samband med fosnakulturkomplexet, de närmaste grannarna i söder.

Figure 14. Skandinavien strax efter inlandsisen, 7500 f.Kr.

7300 – 6500 f.Kr. Askolakulturen
6500 – 4200 f.Kr. Suomusjärvikulturerna

Suomusjärvikulturen fanns i sydöstra Finlands vikar upp till Österbottenkusten och längst kusterna på motliggande delar av Baltikum. De var grannar till erteböllekulturen, som dominerade sydskandinavien vid denna tid. Handel och troligen blandäktenskap förekom över Östersjön. Konstigt vore det annars.

Varifrån de kommer är okänt, men de borde komma från sydöst. Om de också har något samband med komsakulturen i norr är okänt. De borde ha något samband med kundakulturen i sydöst. Suomusjärvikulturens folk bodde troligen i hyddor som liknar de som samerna senare använde. De levde troligen av fiske och jakt på storvilt (till och med björn), säl och hare. Senare började de också jaga vildsvin och rådjur. Däremot verkar renen inte ha varit så viktig. Askolakulturen anses numera som förstadiet till den lite senare suomusjärvikulturen. Det är troligen samma folk. Helt eller delvis är de förfäder till den kamkeramiska kulturen och därmed troligen också till samerna. Kanske har suomusjärvikulturen också något med de senare skifferkulturerna att göra, men det är osäkert.

Figure 15. Skandinavien 4500 f.Kr.

4200 – 2000 f.Kr. Kamkeramiska kulturen

Kamkeramikerna hade täta kontakter över Östersjön, speciellt med sina grannar i den gropkeramiska kulturen på Sveriges östkust. Gropkeramikerna kan delvis härstamma från kamkeramikerinvandrare som kommit över Östersjön i små vågor (men till största delen från trattbägarekulturen) Med tiden blev kamkeramikerna vid Östersjön, speciellt de i Finland, allt mer specialiserade på sälfångst. Kamkeramikerkulturen blev ca 2000 f kr djupt influerade av invandrare och handelsmän från stridsyxkulturen från centrala Europa. Kulturerna möttes och en blandkultur uppstod, där fynden liknar stridsyxfolket, men näringarna fortfarande var jakt och fiske och inte jordbruk. Med tiden spred dig kamkeramikerna in i det som nu är norra halvan av Sverige, där de blandade sig med skifferkulturerna. Kanske är samerna ett resultat av den blandningen. Vissa forskare anser att kamkeramiska kulturen är de direkta förfäderna till de finsk-ugriska folken. Tiden går och den kamkeramiska kulturens folk isoleras från varandra och tar intryck av olika grannkulturer. Den kamkeramiska kulturen splittras upp. Kiukaiskulturen kallas kamkeramiska kulturens efterträdare i Finland. Den når sin blomstring just när stenåldern går över i bronsålder. Det verkar som om kiukaiskulturen har starka kontakter med bland annat folken i Mälardalen och det som i dag är sydöstra Sverige. Sjöfarten var livlig över Östersjön.

Den kamkeramiska kulturen är ättlingar efter en rad olika stenåldersfolk i Finland, Baltikum och motliggande delar i Ryssland och nordöstra Polen, till exempel de mycket äldre suomusjärvikulturerna och kundakulturerna. Förmodligen har de också komsakulturens folk bland sina förfäder. Kamkeramiska kulturen har fått sitt namn av ett kamliknande ornament som de brukade smycka sin keramik med. Sitt ursprung verkar kulturen ha i Finland.