{jcomments off}Samisk historia - Missioneringen intensifieras (1700-talet)

 

1700-talet

Förvaltningen byggdes ut, marknadsplatser anlades och en intensiv missionskampanj inleddes. I och med den intensifierade missionen på 1700-talet verkar den kristna religionen ha fått en allt större spridning. Kyrkan och staten går tillsammans för att civilisera Norrland och Lappmarken.

1714

Presten Thomas von Westen ble i 1714 leder for Misjonskollegiet i København. Han foretok selv tre reiser i hele Nord-Norge. Von Westen mente at samene burde få høre evangeliet på sitt eget språk. Derfor måtte prester og misjonærer lære seg samisk, hevdet han. Ut ifra denne tankegangen ble det viktig å lage samiske grammatikker og ordbøker, og dessuten oversette religiøse skrifter til samisk.

1720-talet

Kungen av Sverige proklamerar att samer i Västmanland, Kopparberg och Gästrikland ska samlas ihop och deporteras till den samiskt administrativa regionen (Lappland).
De samer som stannade tvingades att bosätta sig efter en proklamation från kungen och därmed ge upp rendriften.

1723

Man sökte främja nykterheten genom förbud mot brännvinsinförsel till lappmarkerna (upphävdes 1752).

Thomas von Westen, den norska lappmissionens ledare, anses haft den största samlingen av samiska cermonitrummor, vilka skickades till Vaisenhuset men olyckligtvis förstördes i den stora eldsvådan 1723 i Köpenhamn.

1738

Petrus Fiellström(Lycksele) är först att grammatiskt riktigt skriva samiskt.

1751

Den första omfattande gränsdragningen skedde 1751, när Riksgränsen mellan Sverige/Finland och Danmark/Norge drogs. Samerna blev svenska eller norska undersåtar, beroende på var de ägde land. Sijddorna, eller lappbyarna som staten kallade dem, var i sin tur indelade i skatteland, ägda av enskilda samer. Ingen fick ha skatteland på båda sidor om en riksgräns, utan man förlorade i så fall en del av sin mark, men behövde däremot inte längre betala skatt till båda rikena.

Lappkodicillen var ursprungligen en bilaga till ett gammalt gränsdragningsavtal mellan Sverige och Norge från 1751. I kodicillen reglerades frågor om medborgarskap, rätt till land och vatten, neutralitet i krig, intern förvaltning och rättsordning samt hur renskötsel m.m. får bedrivas mellan Sveriges och Norges gränser (s.k. konventionsrenbete.) Avtalet blev ersatt mellan 1971-2002 med en renbeteskonvention (SFS 1972:114), men kodicillen (som benämns Konvention mellan Sverige och Norge om renbetning) var dock fortfarande en bilaga. Lagen har förlängts och gäller tills 2005. Frågan hurvida Lappland ägs av staten eller samerna är inte avgjord.

(Not: Den här texten skrevs 2004, oklart vad som gäller idag, men troligen är frågan ännu inte utredd)

1752

Förbudet mot brännvinsinförsel till lappmarkerna upphävdes 1752 (från 1723).

1755

Det nya testamentet översätts till Ume-samiska.

1760

Finland blir självständigt.

1780

Lexicon Lapponicum publiceras av ett bibelsällskap, en samisk/svensk ordbok till för missionärer.