{jcomments off}Samisk historia - Läget 2004 (2000 - 2004)

 

2004

I mars 2004 aktualiserades pjäsen om upproret i Kautokeino 1852 (första pjäsen sedan 1930).

Idag

 • Det totala antalet samer uppskattas idag till mellan 70 000 och 100 000 personer. I Norge finns 40 000 - 60 000 samer, i Sverige 15 000 - 20 000, i Finland ungefär 6 500 och i Ryssland runt 2 000 samer.

 • Idag lever endast ca 10% av samerna av renskötsel, och de flesta samer återfinns inom andra näringar.

 • Samerna har i betydande grad lämnat sina traditionella bosättningsområden. Det område som nu anses utgöra sameland är mycket mindre än samernas traditionella landområden.

 • I Sverige finns totalt ett 50-tal samebyar som dels är ett visst geografiskt område, och dels är en förening som efter registrering kan bli juridisk person och därefter företräda medlemmarna.

 • Rätten att använda mark enligt rennäringslagen – exempelvis rätt till renbete, rätt att uppföra vissa byggnader, rätt att ta virke och rätt till flyttningsväg samt viss rätt till jakt och fiske - tillkommer nästan uteslutande renskötande samer.

 • Samiska språk tillhör de finskugriska språken.
  Samiska språkdialekter:

(Central)

Samiska, kildin (1.000, kan vara färre)

Samiska, skolt (1.000, kan vara färre)

Samiska, ter (500, kan vara färre)
(Öst)

Samiska, inari (400, kan vara färre)

(Nord)

Samiska, nord (Över 15.000)

(Syd)

Samiska, lule (8 500, kan vara färre)

Samiska, pite (1 000, kan vara färre)

Samiska, syd (5 000, kan vara färre)

Samiska, ume (500, kan vara färre)

 

 

 • Idag är 70 % av samerna analfabeter på sitt eget språk.

 • En unik blodgrupp, A2, förekommer i speciellt hög frekvens hos samer, och finns inte att hitta hos några andra folkgrupper i Europa.

 • Renbeteskonvention (SFS 1972:114) med kodicillen (som benämns Konvention mellan Sverige och Norge om renbetning) som bilaga har förlängts och gäller tills 2005. Frågan huruvida Lappland ägs av staten eller samerna är inte avgjord.
  För ytterligare info kring renbeteskonventionen, följ nedanstående länk:
  http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19720114.HTM)

 • Samernas kultur är skyddade av FN:s ILO Konvention Nr. 169 om Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries från 1989, som Sverige dock ännu inte ratificerat i fullhet. Samerna äger ännu inte rätt att bestämma över sitt levnadssätt, som i Sverige regleras i hög grad av nationell lagstiftning. Frågan om samernas rätt till självständighet och att själva få diktera villkor såsom etnisk grupp, är ideologiskt komplicerad för Sverige. Finland och Ryssland har heller inte ratificerat konventionen.
  Norge har ratificerat konventionen, men på ett väldigt tveksamt sätt. Norge har sagt ungefär att samerna inte har äganderätt utan det är bruksrätt.

 • Den samiska utbildningen ser ut som i svenska skolor men med samisk slöjd, språk och samisk inriktning i samhällsorienterande ämnen.

 • Samene på russisk side har ennå ikke fått noe organ tilsvarende Sametinget, selv om de har arbeidet mot det en tid.

 • En felles nordisk samekonvensjon er heller ikke endelig utformet ennå, og fortsatt får ikke samene være med i Nordisk råd på samme måte som for eksempel ålendingene og færøyingene.

 • En av sametingets uppgifter idag är att få den svenska regeringen att dra tillbaka de lagförslag som möjliggör icke-samer att både jaga och fiska i områden som tidigare var reserverade enbart för samer.

 • Samer i Finland har inte exklusiv rätt till land och vatten. Finska staten idag använder, överlåter och arrenderar ut publika områden samtidigt som staten förbjuder samerna att använda områdena på många olika sätt.

 • De nordsamiska tidningarna Min Aigi och Assu läses av samer i både Norge och Finland. Tidningen trycks i Norge.

 • Men med hjälp av DNA-undersökningar har det gått att fastställa att de svenska samerna är i rakt nedstigande led ättlingar till de jägare som invandrade i Sverige efter istiden.